Hufiec Jastrzębie-Zdrój

im. Józefa Kreta

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska

Jesteśmy by uczyć, wychowywać, pomagać...

Organizacja pożytku publicznego

III. GROMADA/DRUŻYNA 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

19. Warunkami utworzenia gromady/drużyny są:
1) uzyskanie zgody komendanta właściwego hufca,
2) spełnienie przez drużynowego warunków określonych w punkcie 30,
3) zatwierdzenie w komendzie właściwego hufca programu pracy gromady/drużyny na okres próbny.

20. Komendant hufca powołuje gromadę/drużynę na okres próbny, nadaje jej numer i mianuje drużynowego, ogłaszając tę decyzję rozkazem. W przypadku gromady/drużyny Nieprzetartego Szlaku komendant hufca nadaje jej jednocześnie status jednostki NS, zaś w przypadku gromady/drużyny integracyjnej – może nadać jej status jednostki NS na wniosek drużynowego.

21. W momencie powołania gromady/drużyny komendant hufca udziela jej drużynowemu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków gromady/drużyny.

22. Dla nowo powstającej gromady/drużyny okres próbny trwa od 2 do 6 miesięcy. W przypadku, jeśli drużyna powstaje poprzez nabór do zastępu kadrowego (tj. jeśli drużyna w pierwszym okresie istnienia będzie działać jako pojedynczy zastęp, z którego docelowo wyłonią się zastępowi kolejnych zastępów), okres próbny może być przedłużony do 12 miesięcy.

23. W trakcie okresu próbnego gromada/drużyna posługuje się nazwą zawierającą określenie „próbna”.

24. Jeżeli drużynowy jest niepełnoletni, właściwy komendant, w uzgodnieniu z drużynowym, wyznacza spośród członków ZHP pełnoletniego opiekuna drużynowego.

25. W uzasadnionych przypadkach opiekunem drużynowego może zostać wolontariusz spoza ZHP, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia obowiązków opiekuna.

26. Drużynowy oraz opiekun drużynowego składają pisemne zobowiązanie do pełnienia funkcji (załączniki 3 i 4 do niniejszej instrukcji). Opiekun drużynowego powinien mieć podpisaną umowę wolontariacką z ZHP.

27. Warunkami pozytywnego zakończenia okresu próbnego są:
1) praca zgodna z odpowiednią metodyką według oceny właściwej komendy;
2) pozytywna ocena realizacji programu pracy okresu próbnego przez właściwą komendę;
3) osiągnięcie liczebności minimalnej określonej w punktach 41-46;
4) w przypadku drużyny wędrowniczej - przedstawienie właściwej komendzie konstytucji drużyny; drużyna jest zobowiązana uwzględnić uwagi komendy zgłoszone w ciągu 30 dni od momentu przedstawienia konstytucji.

28. Jeśli wymagania wymienione w p. 27:
1) zostaną spełnione, właściwy komendant zamyka okres próbny z wynikiem pozytywnym,
2) nie zostaną spełnione w terminie określonym w p. 22, okres próbny zostaje zakończony z wynikiem negatywnym, co jest równoznaczne z rozwiązaniem gromady/drużyny. Decyzje wynikające z punktu 1) i 2) właściwy komendant ogłasza rozkazem.

29. Po zakończeniu okresu próbnego drużyna może ubiegać się o nadanie imienia (kampania „Bohater”) i przyznanie sztandaru. Tryb i zasady ubiegania się o imię i sztandar regulują odrębne przepisy.

Odwiedziło nas

91037
Dzisaj68
Wczoraj123
W tym tygodniu191
W tym miesiącu2017