Hufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

Bezpieczeństwo dzieci w ZHP

Bezpieczeństwo dzieci w ZHP

Zważyszy, że:

 • Miliony młodych ludzi na całym świecie uczestniczą w różnorodnych aktywnościach skautowych, czyniąc to na wiele sposobów, w tym m.in. biorąc udział w grach terenowych, przedsięwzięciach z udziałem społeczności lokalnej, obozach, zbiórkach, pełniąc służbę, itp. Lista takich aktywności z udziałem młodych ludzi nie ma końca.
 • Badania Organizacji Narodów Zjednoczonych dowodzą, że 80-98% dzieci na całym świecie stoi w obliczu przemocy, która występuje w pojedynczych przypadkach lub regularnie. W większości przypadków, sprawcą przemocy zadawanej młodej osobie jest osoba z jej najbliższego otoczenia.
 • ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji nieformalnej, w której dzieci i młodzież są pod opieką odpowiedzialnych, entuzjastycznych i odważnych wychowawców. Działania podejmowane przez ZHP powinny gwarantować dzieciom i młodzieży należytą opiekę i bezpieczeństwo i w takich warunkach powinniśmy realizować naszą misję.

ZHP przyjmuje niniejszą politykę „Ochrony bezpieczeństwa dzieci”, której celem jest zagwarantowanie wszystkim członkom Organizacji ochrony przed nadużyciami związanymi z przemocą fizyczną, seksualną, słowną i emocjonalną.

W związku z tym, poprzez niniejszy dokument Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się:

 • we wszystkich działaniach brać pod uwagę w pierwszej kolejności potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży;
 • szanować prawa i uczucia dzieci i młodzieży, z którymi pracuje;
 • podejmować wszelkie możliwe działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed znęcaniem (przemocą fizyczną i psychiczną) oraz przemocą seksualną.

W odniesieniu do niniejszej polityki, jako znęcanie się rozumiemy działania o charakterze przestępstwa, w których sprawca wykorzystuje swoją przewagę lub zależność, jaką daje mu więź materialna, osobista, emocjonalna lub uczuciowa z małoletnim. Ofiara przemocy może doznawać od sprawcy cierpień o charakterze cielesnym lub psychicznym. Znęcanie się jest działaniem lub zaniechaniem polegającym na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub cierpienia psychicznego. Działania te mogą być incydentalne jak i powtarzające się.

W odniesieniu do niniejszej polityki, jako przemoc seksualną rozumiemy działania o charakterze przestępstwa, w którym sprawca analogiczne do wcześniejszych postanowień niniejszej Polityki wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą i doprowadza do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej.

Główną częścią polityki Ochrony bezpieczeństwa dzieci jest Kodeks dobrych zachowań oraz Procedura postępowania w przypadku przekroczenia strefy bliskości, z którymi zapoznać się oraz przestrzegać ma obowiązek każdy drużynowy oraz dorosły członek Związku Harcerstwa Polskiego. 

Kodeks dobrych zachowań:

 • Traktuj każdego z godnością i szacunkiem, niezależnie od tego, jak się od Ciebie różni.
 • Szanuj prawa osobiste, wrażliwość i prywatność młodych ludzi.
 • Traktuj wszystkie zarzuty i obawy dotyczące nadużyć bardzo poważnie i natychmiast reaguj, w celu ich weryfikacji i podjęcia odpowiednich działań.
 • Zezwalaj na otwartość w rozmowie, młodzi ludzie mogą mieć obawy przed rozmową na trudny dla nich temat.
 • Wystrzegaj się uprzedzeń, nie dyskryminuj.
 • Pamiętaj, że wychowujesz głównie przez osobisty przykład. Twój dobry wizerunek nie zawsze Cię ochroni.
 • Pamiętaj, że ktoś inny może mylnie interpretować twoje działanie lub słowa, niezależnie od Twoich dobrych intencji.
 • Kontroluj swoje emocje. Nie pozwalaj sobie na sytuację, gdy one wezmą górę nad Tobą.
 • Pamiętaj, że Twoje słowa zranić. Bierz odpowiedzialność za swoje słowa.
 • Używaj odpowiedniego i kulturalnego języka: dzwoniąc, pisząc, wysyłając wiadomości
  e-mail oraz komunikując się w Internecie itd.
 • Jeżeli jesteś w stałym związku z inną osobą z kadry, bądźcie ostrożni w okazywaniu sobie uczuć i czułości w obecności dzieci.
 • Nigdy nie pozostawaj sam na sam z dzieckiem w odosobnionym miejscu. Jeżeli chcesz porozmawiać na osobności, wybierz miejsce z daleka widoczne przez osoby trzecie.
 • Nie faworyzuj żadnego z podopiecznych.
 • Nie inicjuj sytuacji kontaktu fizycznego z wychowankiem (m.in. siadanie na kolanach, uściski, głaskanie, przytulanie). W przypadku, kiedy dziecko tego potrzebuje (ból, tęsknota za domem, strach) nie czyń tego na osobności.
 • Nie pozwalaj sobie na związek intymny między Tobą a podopiecznym.
 • Nie prowokuj dzieci do rozmów na tematy intymne, nie pozwalaj na sprośne lub dyskryminujące żarty, komentarze lub
 • Nie proponuj i nie prowokuj zabaw wymuszających zbytnią bliskość fizyczną.

Procedura postępowania w przypadku przekroczenia strefy bliskości:

 • Wysłuchaj dziecko w chwili, kiedy postanowiło się przed Tobą otworzyć. Nie przerywaj, nie przekładaj rozmowy, ale też nie przymuszaj do jej kontynuowania, jeżeli dziecko tego nie chce. Jeżeli dziecko postanowiło zaufać właśnie Tobie, nie myśl o tym, czy sobie poradzisz z tym problemem, czy nie zawołać kogoś innego itd. Dziecko uznało, że to Ty masz mu pomóc!
 • Stwórz bezpieczną atmosferę i dobre warunki do spokojnej rozmowy.
 • Zapewnij dziecko, że może Ci zaufać.
 • Poinformuj dziecko, że możesz i chcesz mu pomóc.
 • Jeżeli uważasz, że dziecku rzeczywiście ktoś wyrządził lub wyrządza krzywdę, sprawę należy niezwłocznie zgłosić rodzicom dziecka a następnie upewnić się, że zajęli się oni sprawą w sposób prawidłowy.
 • Jeżeli to jeden z rodziców lub członków rodziny dziecka prawdopodobnie krzywdzi dziecko, sprawę należy niezwłocznie zgłosić do lokalnego komisariatu policji, prokuratury lub sądu do spraw rodzinnych i nieletnich.
 • Zadbaj o to, by o sprawie dowiedziało się tylko tyle osób, ile jest absolutnie konieczne.
 • Jeżeli dziecko tego oczekuje, nadal bądź dla niego osobą, z którą może porozmawiać o swoich problemach.

Związek Harcerstwa Polskiego wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji nieformalnej, w której są one pod opieką odpowiedzialnych, entuzjastycznych i odważnych wychowawców.  
Działania, które podejmuje ZHP, mają gwarantować zuchom, harcerzom, harcerzom starszym oraz wędrownikom należytą opiekę i bezpieczeństwo – w takich warunkach powinniśmy realizować naszą misję.  

 

Polityka ochrony bezpieczeństwa dzieci młodzieży i dorosłych w ZHP – Program Safe From Harm

Wszyscy dorośli zrzeszeni w ZHP muszą tworzyć bezpieczne środowisko działania – dla dzieci i młodzieży należących do organizacji, a także dla siebie nawzajem. Muszą zarówno podejmować działania profilaktyczne, jak i reagować, jeśli pojawią się podejrzenia, że mogło dojść do krzywdzenia. Uważamy, że każdy, kto jest świadkiem przemocy, ma obowiązek zareagować.

Przyjmujemy politykę ochrony bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego – Program Safe from Harm. Celem tej Polityki jest zagwarantowanie wszystkim członkom Związku, ochrony przed nadużyciami związanymi ze wszelkimi przejawami przemocy, w tym w szczególności przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej.

Poprzez ten dokument Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się:

 • we wszystkich działaniach brać pod uwagę w pierwszej kolejności potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży;
 • szanować prawa i uczucia dzieci i młodzieży, z którymi pracuje;
 • podejmować wszelkie możliwe działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed znęcaniem się, przemocą fizyczną, emocjonalną (psychiczną) oraz seksualną;
 • tworzyć bezpieczne środowisko działania – tak dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Poznaj pełną treść dokumentu Polityki – LINK

 

Skorzystaj z gotowych materiałów wspierających realizację zapisów Polityki w Twoim harcerskim środowisku!

PRZEJDŹ DO KURSU SAFE FROM HARM!

Dostęp do kursu

Procedura zakładania kont do edu.zhp.pl dla osób nieposiadających maila w domenie @zhp.net.pl lub @zhp.pl

 • Konta należy zakładać przez stronę https://konta-sfh.zhp.pl/
 • Konta może zakładać dla innych każda osoba, posiadająca maila w domenie @zhp.net.pl lub @zhp.pl. Konieczne jest zalogowanie się na swoje konto mailowe, aby było to możliwe.
 • Aby założyć konto dla innej osoby, konieczne jest znanie jej imienia, nazwiska oraz numeru członkowskiego. W przypadku, w którym dana osoba posiada już konto, niemożliwe będzie założenie jej go ponownie. W takiej sytuacji wyświetli się komunikat o treści: Członek ma konto w MS365. Użyj jego do zalogowania się w Moodle.
 • Po wygenerowaniu konta wyświetli się informacja o loginie oraz haśle. Informacja ta zostanie również automatycznie przesłana na maila osoby, która generowała dane konto.
 • Lista założonych kont jest dostępna dla Chorągwianych Pełnomocników Safe from harm.

  Jeśli macie obawy, że ktoś założył konto w Waszym imieniu, możecie zweryfikować to bezpośrednio u właściwego dla Waszej Chorągwi pełnomocnika. W ten sposób możliwe jest założenie kont wyłącznie dla członków ZHP.

 • Osoby spoza ZHP, które powinny przejść certyfikację (wyłącznie te osoby niezrzeszone, które będą pełniły funkcję wychowawców lub kierowników w trakcie HALiZ) muszą mieć konto założone ręcznie. Potrzebę założenia takiego konta osoby posiadające maile w domenie @zhp.net. pl mogą zgłosić przez formularz.

Materiały dla rodziców i osób współpracujących z ZHP

Rodzice

Od września 2023 r. rodzice niepełnoletnich członków ZHP będą informowani o funkcjonowaniu Polityki ochrony dzieci, młodzieży i dorosłych w ZHP w momencie wyrażania zgody na przynależność dziecka do ZHP. Informacja o Polityce znajdzie się w formularzu zgody na przynależność.

Drogi Rodzicu – możesz również zapoznać się z pełną treścią dokumentu – link do pełnej wersji

W przypadku rodziców aktywnie włączających się w działania harcerskich jednostek, a nie będących jednocześnie członkami ZHP, obowiązują ich te same zasady co inne osoby dorosłe, współpracujące ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Zapoznaj się z ulotką dla partnerów dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w ZHP.

Osoby współpracujące

Każdorazowo w przypadku osób spoza ZHP, które w ramach swoich obowiązków służbowych będą się bezpośrednio włączały w pracę z dziećmi i młodzieżą (dzieci i młodzież będą beneficjentami działań/czynności podejmowanych przez te osoby), w umowach zawartych z nimi powinny znaleźć się zapisy zobowiązujące do:

 • zapoznania się ze skróconym zapisem Polityki Safe from Harm;
 • posiadania zaświadczeń o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w momencie rozpoczęcia współpracy.

Zasady, o których mowa powyżej, znajdą odpowiednie zastosowanie w przypadku podmiotów – firm (chodzi tu zarówno o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne, a także tzw. ułomne osoby prawne – np. spółki jawne). W takim przypadku obowiązki, o których mowa powyżej muszą być zrealizowane przez wszystkie osoby związane z daną firmą, które będą podejmować działania/czynności, których beneficjentami będą dzieci i młodzież.

Osobami współpracującymi ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, których dotyczy to wymaganie, są między innymi: rodzice, pełniący funkcje opiekunów na wyjazdach harcerskich poza HALiZ, osoby prowadzące zajęcia specjalistyczne, pracownicy baz obozowych, itp. Istotne jest, aby były to osoby, które w ramach swoich obowiązków, w sposób bezpośredni będą miały kontakt z dziećmi i młodzieżą – w takim przypadku dzieci i młodzież powinni być beneficjentami działań (czynności) podejmowanych przez te osoby.

Równocześnie, osoby pełniące funkcje wychowawcze w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej podlegają obowiązkowej weryfikacji zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz instrukcją HALiZ.

 

Zgłoś sytuację przekroczenia granic

Jeśli otrzymasz informację na temat krzywdzenia dziecka, które jest członkiem albo członkinią ZHP lub jesteś świadkiem takiej sytuacji, masz obowiązek zareagować!

Zgłoś sprawę do Centralnego Systemu Zgłoszeń: Formularz 

Skip to content