Hufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

Historia Hufca

Historia Hufca

Poznaj historię Hufca ZHP Jastrzębie-Zdrój im. Józefa Kreta!

Podhufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

10 stycznia 1971 roku z inicjatywy Komendy Hufca ZHP w Wodzisławiu Śląskim na terenie miasta Jastrzębie Zdrój powstał Podhufiec Związku Harcerstwa Polskiego. W skład nowo powstałego podhufca wchodziły drużyny harcerskie z Jastrzębia oraz okolic. Komendantem podhufca została dh. Halina Malicka. W 1973 roku KWK Zofiówka przekazała harcerzom kilka obszernych pomieszczeń w nowym bloku kopalni, gdzie utworzono Ośrodek Młodzieżowej Służby Ruchu.

Hufiec ZHP Jastrzębie-Zdrój

W 1975 roku Podhufiec ZHP Jastrzębie Zdrój, przekształcił się w Komendę Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój. Komendantem został wówczas dh. Henryk Kiełbasa. Głównym celem panującej wówczas Komendy było zapewnienie godziwych warunków do działalności programowo–organizacyjnej Hufca. Duży wkład w realizację tego celu wniosła Komenda Chorągwi, która pomagała rozwijać się nowo powstałemu Hufcowi. Służyła zarówno pomocą metodyczną, jak i wspierała Hufiec w zadaniach organizacyjnych.

 

29 grudnia 1976 roku podczas Konferencji Sprawozdawczo–Wyborczej Hufca, wybrano na nowego komendanta Hufca dh Jaceka Papkę.

1 stycznia 1979 roku dh Papka przekazał funkcję dh. Lechowi Machalicy, który przedtem był komendantem Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice. Za jego kadencji odbyło się pierwsze Zobowiązanie Instruktorskie. Organizowano wiele imprez, które miały na celu integrację i rozwijanie umiejętności członków Hufca. W styczniu 1979 r. grupa działaczy klubu „Wagabunda” i instruktorów Hufca ZHP Jastrzębie-Zdrój (hm. Lech Machalica, phm. Krystyna Wilk, phm. Włodzimierz Pietras) zorganizowała pierwszą zimową imprezę turystyczną w Jastrzębiu Zdroju pod nazwą: Rajd Pieszy Szlakiem Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich. Rajd ten odbywa się do dziś, organizowany przez oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju pod nazwą: Rajd Szlakiem Martyrologii Narodów.

lata '80

7 grudnia 1982 roku odbyła się kolejna Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój. Na funkcję komendanta wybrano phm. Włodzimierza Pietras. Natomiast 17 listopada 1984 roku wybrano 19–osobową Radę Hufca, która decydowała o kierunkach dalszego działania Hufca. Rada Hufca powierzyła natomiast wykonanie swoich postanowień 5–osobowej Komendzie Hufca, w skład której wchodzili: phm. Włodzimierz Pietras, phm. Małgorzata Klima, pwd. Krzysztof Luczak, pwd. Danuta Łozińska, phm. Stanisław Konieczny. W okresie swej kadencji pracowali głównie w oparciu o zadania, jakie wytyczył im VIII Zjazd ZHP, IX Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Katowickiej Chorągwi ZHP i IV Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój. Głównym kierunkiem działania Komendy Hufca było umocnienie drużyn wszystkich szczebli metodycznych, gdyż był to wówczas problem całego Związku Harcerstwa Polskiego, a zwłaszcza takiej miejscowości jak Jastrzębie, które było miastem młodym, bez harcerskich tradycji. Problematyka integracji społeczeństwa jastrzębskiego, ścisłe związki z górniczymi zakładami miały odbicie w programach działania Hufca. Innym kierunkiem działania była rozbudowa hufcowej bazy materialnej, zarówno w postaci bazy obozowej w Szymocicach, Domu Harcerza z kompleksem magazynów przy ul. 1 Maja 15, jak również zaplecza finansowego. Szczególnie pomyślnie układała się współpraca z pionierami z Hawirzowa. Palącym problemem był brak wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, bowiem wielu instruktorów w tym czasie porzucało swoje funkcje. Według informacji podanych przez tygodnik społeczno-gospodarczy "Nowiny" Nr 2 (1309) z dnia 12 stycznia 1983r. ówczesny Hufiec zrzeszał 8 174 harcerzy i zuchów.

24 listopada 1986 podczas V Konferencji Sprawozdawczo–Wyborczej Hufca ZHP Jastrzębie Zdrój, wybrano nową komendantkę Hufca phm. Zofię Finke, oraz pięcioosobową Komendę Hufca, w skład której wchodzili: phm. Zofia Finke, pwd. Eugeniusz Taciak, pwd. Bożena Kubam, phm. Kazimiera Kubielas, phm. Antoni Wusatowski. Hufiec Jastrzębie zrzeszał wówczas w swych szeregach 6.347 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych. Działało 107 drużyn zuchowych, 64 drużyny harcerskie, 7 drużyn starszoharcerskich i 4 kręgi instruktorskie. Powstały drużyny młodzieżowej Straży Ochrony Przyrody, które swoim działaniem obejmowały tereny okolicznych lasów, wyszukując zagrożenia ekologiczne. W okresie tym uaktywniły swoją działalność drużyny specjalnościowe: Żeglarska i Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego. Realizowano także wówczas kampanię związaną z bohaterem Hufca, która została zakończona nadaniem Hufcowi imienia Józefa Kreta. Podsumowaniem i zakończeniem kampanii Bohater Hufca było uroczyste wręczenie Hufcowi sztandaru ufundowanego przez władze miasta. W zakresie bazy lokalowej dzięki aktywnej działalności Miejskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa oddany do użytku został Dom Harcerza, co zapewniło prawidłową działalność organizacyjno–programową Hufca.

2 listopada 1988 roku nowym komendantem Hufca został pwd. Eugeniusz Taciak. Działał on z siedemnastoosobową Radą Hufca, z której wybrano Komendę Hufca, w skład której wchodzili: phm. Kazimiera Kubielas, hm. Teresa Serafin, phm. Antoni Wusatowski, phm. Ryszard Krukowski, hm. Ryszard Bonczar. Od pierwszych tygodni kierowania Hufcem można było zauważyć coraz to mniejsze zainteresowanie organizacją władz polityczno–administracyjnych miasta Jastrzębie Zdrój. Instruktorzy społeczni coraz to mniej angażowali się w życie Hufca. Po wnikliwej analizie tegoż problemu na jednym z posiedzeń Komendy Hufca we wrześniu 1989 roku, Komenda zaproponowała przekazanie pod opiekę i zagospodarowanie przez drużyny domków campingowych usytuowanych na naszym ośrodku w Szymocicach. Decyzja była trafna. W niedługim czasie drużyny pobudziły się do życia, organizowały przy pomocy Komendy imprezy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony drużyn z dużym doświadczeniem, ale i tych, które jeszcze nie wiedziały, co to jest Harcerstwo. Pod koniec 1989 roku nastąpiła redukcja etatów, przez co odebrany Hufcowi został Dom Harcerza.

Lata '90

W 1990 roku funkcję komendantki objęła Phm. Elżbieta Zagórska. Ze spisu harcerskiego 1990 roku wynikało, że Hufiec zrzesza około 1.000 harcerzy i zuchów. Zaś ze spisu z kwietnia 1991 roku wynikało, że Hufiec zrzesza zaledwie 500 harcerzy i zuchów. Po wnikliwej analizie okazało się, że spowodowany był on tym, iż część drużyn istniała tylko „na papierze”, część słabo zorganizowanych rozpadła się. Kolejnym problemem ówczesnej komendy był brak pieniędzy oraz braki kadrowe. W Hufcu działało zaledwie kilku młodych Instruktorów i Drużynowych bez doświadczenia. Na szczęście dla Hufca ta garstka osób wierzyła w sens swojej pracy i chciała pracować. Drużynowi podeszli poważnie do swoich obowiązków, drużyny wzięły się ostro do pracy. Pierwsze kroki zaczęła stawiać poczta harcerska pod przewodnictwem dh. Mariana Mazura. Szczep Harcerski przy SP 20 próbował swoich sił w redagowaniu informatora. Położono nacisk na samokształcenie, wykorzystanie prasy i publikacji harcerskich. Ponieważ hufiec sam nie organizował kursów drużynowych, korzystał z propozycji Komendy Chorągwi i Centralnej Szkoły Instruktorskiej (CSI). W grudniu 1991 roku Hufiec musiał zwrócić KWK Borynia teren, na którym znajdowała się baza obozowa w Szymocicach. Był to główny powód zmiany siedziby Komendy Hufca. Ksiądz proboszcz Wacław Basiak z Parafii Świętej Katarzyny przekazał Hufcowi w użytkowanie znaczą część starego probostwa oraz duże pomieszczenie nadające się na magazyn.

3 października 1992 roku funkcję Komendantki Hufca pełniła phm. Beata Stuchlik–Pacula. Pomagała jej Komenda Hufca w składzie: dh. Genowefa Bogdanik, dh. Bogumił Sujewicz, dh. Mirosław Stuchlik, dh. Marian Mazur. Tej kadencji sięga tradycja takich imprez hufcowych jak „Rajd Złotego Liścia” czy „Rajd Powitania Wiosny”. Imprezy te cieszyły się dużym zainteresowaniem zuchów i harcerzy. Na początku 1992 roku odbył się w hufcu kurs zastępowych zorganizowany przez dh. Mariana Mazura. Kurs ten ukończyło 10 kursantów z wynikiem pozytywnym. Poza tym wielu przybocznych wyjechało na kurs drużynowych organizowany w czasie HAL 93′ przez Komendę Chorągwi do Starych Jabłonek. Bardzo dobrze prosperowała Poczta Harcerska.

Od 28 grudnia 1993 roku przez dwie kadencje funkcję Komendanta Hufca po raz kolejny obejmowała dh. phm. Elżbieta Zagórska. Pomagała jej Komenda Hufca, w skład której wchodzili w pierwszej kadencji (III Zjazd Hufca): dh. Barbara Małolepszy, dh. Genowefa Bogdanik, dh. Jerzy Antyga; w drugiej kadencji (IV Zjazd Hufca): dh. Ilona Serwin, dh. Genowefa Bogdanik, dh.Rafał Konieczny. Hufiec Jastrzębie wkroczył w tą kadencję ze stanem 540 harcerzy. Dzięki dobrej kondycji finansowej nie było problemów z pokryciem wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń, zabezpieczeniem niezbędnych materiałów programowych oraz dofinansowaniem imprez harcerskich i zuchowych zarówno na terenie miasta, jak i wyjazdowych. Duży nacisk położono na kształcenie młodej kadry. Wysłano na kurs drużynowych w czasie ferii zimowych 6 osób, pokrywając im całość kosztów kursu. W czasie akcji letniej w Trzech Morgach przeprowadzono również kurs drużynowych. Komisja Stopni Instruktorskich pod przewodnictwem dh. Teresy Serafin pracowała bardzo sumiennie i angażowała się w sprawy hufca. Dh. Gabriela Gacek objęła namiestnictwo zuchowe i starała się zintegrować drużynowych, aby mogli wymieniać doświadczenia i uczyć się nawzajem. Przeprowadzony również został kurs zastępowych. Był to pierwszy krok do tworzenia Zespołu Kadry Kształcenia w Hufcu.

27 września 1997 podczas V Zjazd Hufca, Komendantem Hufca został phm. Piotr Piotrowicz. Wybrano również siedmioosobową Komendę Hufca, w skład której wchodzili: pwd. Katarzyna Girej, phm. Krzysztof Sobczyk, hm. Elżbieta Zagórska, phm. Genowefa Bogdanik, phm. Ryszard Noras, phm. Leon Suski, trop. Aneta Laskowska. Hufiec Jastrzębie Zdrój skupiał za ich kadencji 37 podstawowych jednostek organizacyjnych: 12 gromad zuchowych, 17 drużyn harcerskich, 6 drużyn starszoharcerskich i 2 drużyny wielopoziomowe, co dawało łączną ilość 531 harcerzy i instruktorów. Hufiec obejmował swoim działaniem miasto Jastrzębie oraz okoliczne gminy: Pawłowice i Zebrzydowice. Zgodnie z uchwałą ostatniego Zjazdu, Hufiec w okresie swojej kadencji zorganizował dwa kursy zastępowych (około 80 harcerzy), dwa kursy drużynowych zuchowych (około 40 harcerzy), kurs drużynowych harcerskich (około 15 osób) oraz kurs drużynowych starszoharcerskich (około 12 osób). Nowa Komenda Hufca od początku położyła nacisk na zbudowanie Namiestnictw wiekowych. Najprężniej zaczęło działać Namiestnictwo Zuchowe, dzięki czemu ilość gromad zuchowych wzrosła dwukrotnie. Namiestnictwa Harcerskie i Starszoharcerskie były w trakcie rozwoju. W celu stworzenia możliwości zdobywania stopni starszoharcerskich drużynowym i harcerzom starszym, którzy nie mają takiej możliwości w swoich drużynach oraz w celu wyrównania poziomu prób na stopnie starszoharcerskie, powołano Kapitułę Stopni Starszoharcerskich Hufca Jastrzębie. Od 1998 roku hufiec posiadał własną Bazę Obozową w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie), gdzie organizował Akcje Letnie. Dużym sukcesem Komendy było poprawienie stosunków z władzami miasta Jastrzębie Zdrój, dzięki czemu zaczęto dostrzegać harcerstwo w mieście.

25 września 1999 roku Komendantem Hufca został pdh. Krzysztof Sobczyk. Działał On z Komendą Hufca w składzie: phm. Dorota Skora, phm. Krzysztof Kosmider, phm. Piotr Piotrowicz, phm. Leon Suski, cw. Daniel Asztemborski. Komenda nawiązała współpracę z Hufcem Żory, Pszczyna i Gliwice w sprawie organizacji wspólnych przedsięwzięć związanych ze szkoleniem drużynowych i funkcyjnych, czego efektem było zorganizowanie śródrocznego kursu drużynowych zuchowych i harcerskich, w którym wzięło udział 40 harcerzy z Hufca Jastrzębie, Żory i Gliwice. Kolejnym dużym przedsięwzięciem kształceniowym była Zimowa Akcja Szkoleniowa.

XXI Wiek

15 stycznia 2000 roku Komendantem Hufca został dh pwd. Marcin Gołębiowski Jego pierwsza kadencja trwała do 3 października 2003 roku. Pracował on z Komendą Hufca w składzie: phm. Piotr Piotrowicz, phm. Marcin Niemczyk, phm. Aneta Laskowska, phm. Marian Mazur, hm. Teresa Serafin.

Obecnie

Przez cały okres swojej działalności w hufcu organizowano kursy dla zastępowych, drużynowych, rajdy harcerskie czy akcje letnie. Ciągle aktywnie działa Komisja Stopni Instruktorskich, dzięki której swoje kwalifikacje mogą podnosić instruktorzy. 

Aktualnie siedziba hufca znajduje się przy ulicy Wrzosowej 4a, gdzie raz w tygodniu odbywa się dyżur komendanta hufca oraz skarbnika. Co miesiąc odbywają się odprawy drużynowych jak i inne spotkania w harcerskim gronie. A także w różne dni tygodnia odbywają się zbiórki harcerskie.

Tu na dzień dzisiejszy dotarła nasza historia Hufca.

Komendanci hufca Jastrzębie-Zdrój

L.p.

Stopień instruktorski

Imię i nazwisko

Od

Do

0.

Halina Malicka

10 stycznia 1971r. (podhufiec)

9 września 1975r.

1.

phm

Henryk Kiełbasa

9 września 1975r.

29 grudnia 1976r.

2.

pwd

Jacek Papka

29 grudnia 1976r.

1 stycznia 1979r.

3.

hm

Lech Machalica

1 stycznia 1979r.

7 grudnia 1982r.

4.

phm

Włodzimierz Pietras

7 grudnia 1982r.

24 listopada 1986r.

5.

phm

Zofia Finke

24 listopada 1986r.

2 listopada 1988r.

6.

phm

Eugeniusz Taciak

2 listopada 1988r.

18 marca 1991r. (1990)

7.

phm

Elżbieta Zagórska

18 marca 1991r. (1990)

3 października 1992r.

8.

phm

Beata Stuchlik-Pacula

3 października 1992r.

28 grudnia 1993r.

9.

phm

Elżbieta Zagórska

28 grudnia 1993r.

27 września 1997r.

10.

phm

Piotr Piotrowicz

27 września 1997r.

25 września 1999r.

11.

phm

Krzysztof Sobczyk

25 września 1999r.

15 stycznia 2000r.

12.

phm

Marcin Gołębiowski

15 stycznia 2000r.

20 września 2011r.

13.

hm

Piotr Piotrowicz

20 września 2011r.

24 października 2016r.

14.

hm

Adrian Kapica

24 października 2016r.

9 listopada 2019r.

15.

phm

Barbara Niemczyk

9 listopada 2019r.

do teraz

Skip to content